Mula

Mula Sohbet Mula Chat Mula Sohbet Odalar覺Mula, T羹rkiye Cumhuriyeti'nin Ege B繹lgesi'nde, topraklar覺n覺n k羹癟羹k bir k覺sm覺 Akdeniz B繹lgesi i癟ine giren, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris, Dat癟a ve Bodrum gibi tatil b繹lgeleri ile 羹nl羹 ildir. 2010 TUIK verilerine g繹re merkez ilceyle beraber ilimizde 12 ilce, 49 belediye ve 396 k繹y vardir.

Tarih
T羹rk egemenlii 繹ncesinde Mula

Bu maddedeki veya maddenin bir b繹l羹m羹ndeki baz覺 bilgilerin kayna覺 belirtilmemitir.
Ayr覺nt覺lar i癟in maddenin tart覺ma sayfas覺na l羹tfen bak覺n覺z.
Maddeye uygun bir bi癟imde kaynak ekleyerek Vikipedi'ye katk覺da bulunabilirsiniz.
Antik Karya b繹lgesinin en eski yerleimlerinden biri olan Mula, bilinen tarihi boyunca balang覺癟ta Anadolu'nun yerli halk覺 Karyal覺lar覺n, ard覺ndan k覺smen ve k覺sa d繹nemler halinde M覺s覺r, Asur ve 襤skit igallerinin, zamanla da 繹zellikle k覺y覺larda Helenistik kolonizasyon hareketinin egemenlii alt覺nda kalm覺t覺r. nce Medler, daha sonra Persler Mula'y覺 idareleri alt覺nda alm覺lar ve b繹lgeyi bir satrap arac覺l覺覺yla y繹netmilerdir. B羹y羹k 襤skender'in ordular覺yla geliinde Mula b繹lgesi bir Karya satrap覺 taraf覺ndan y繹netilmekte idi.

'Karya' isminin b繹lgeye M 3400 y覺llar覺nda gelen kavimlere 繹nderlik etmi 'Kar' isimli bir komutandan kaynakland覺覺na ilikin tezler 繹ne s羹r羹lmektedir. B繹lge 癟alar boyunca Karya olarak an覺lm覺, ve kuzeyde S繹ke, Ayd覺n, Nazilli 羹zerinden balay覺p g羹neyde Dalaman 癟ay覺n覺n denize d繹k羹ld羹羹 yerde biten Karya b繹lgesi, kuzeyinde Lidyal覺lar 覺n, g羹neyinde Likyal覺lar 覺n ve Anadolu i癟lerinde de Frigyal覺lar 覺n h羹k羹m s羹rd羹羹 b繹lgelere komu olmutur.

kavimleri Karya b繹lgesine k覺y覺lardan balayan 癟ok uzun bir s羹re癟te n羹fuz etmilerdir. Knidos (Dat癟a yar覺madas覺n覺n ucu) ve Halikarnas (Bodrum) ile balayan Helen kolonizasyonu ile zamanla Daldala (Dalaman), Stratonikea (Yataan Eskihisar), Nakrasa (Karakuyu), Akassos (Boz羹y羹k) ve Fethiye 癟evresinde de Telmessos, Xantos (K覺n覺k), Patara (Minare) ve Tlos (Een) kentleri kurulmutur.

M 334 y覺l覺nda Karya'ya gelen B羹y羹k 襤skender, Perslerin 癟ekilmesiyle ortaya 癟覺km覺 kardeleraras覺 bir saltanat kavgas覺yla kar覺lat覺. Kardelerden Ada ve abisi ve kocas覺 Hidrieus ile Mausolus ve k覺zkardei ve kar覺s覺 Artemisia, dier karde olan Piksodaros'un isyan覺 ile kar覺 kar覺yayd覺lar ve bu nedenle kuzeye Alinda'ya (Karpuzlu) 癟ekilmilerdi. Ada Alinda'n覺n anahtarlar覺n覺 B羹y羹k 襤skender'e g繹ndererek kendisini annesi olarak kabul etmesini istedi. 襤skender de bu istei kabul ederek Ada'y覺 Karya satrapl覺覺na getirdi. Ancak ertesi y覺l 襤skender'in Likya'ya ge癟mesiyle Piksodaros ablas覺 satrap Ada'y覺 繹ld羹rerek yerine ge癟ti. 襤skender'in haznedar覺 Filotas'覺 satrapl覺a atamas覺 da asayii salamad覺 ve 襤skender'in uzaklamas覺yla b繹lge Bergama ve Roma egemenliine kadar (yakla覺k iki y羹zy覺l) s羹recek bir anari d繹neminin i癟ine d羹t羹. 395'te Roma 襤mparatorluu'nun ikiye ayr覺lmas覺yla da Karya Bizans 襤mparatorluu i癟inde kald覺.

Mula ili tarihi kal覺nt覺lar a癟覺s覺ndan son derece zengin olup, s覺n覺rlar覺 i癟inde 103 繹ren yeri bulunmaktad覺r.

Corafya
 

Mula'da bir koy ( Mula - Milas aras覺nda Akb羹k sahili
T羹rkiye'nin g羹neybat覺 ucunda yeralan kuzeyinde Ayd覺n, kuzeydousunda Denizli ve Burdur, dousunda Antalya ile komu, g羹neyinde Akdeniz ve bat覺s覺nda ise Ege Denizi ile 癟evrilidir.

Toplam uzunluu 1100 km'yi biraz aan deniz k覺y覺lar覺 ile Mula 羹lkemizin en uzun sahil eridine sahip ilidir. En b羹y羹k ve il olmaya aday Fethiye il癟esidir. Mula ilinde ayr覺ca iki b羹y羹k g繹l bulunmaktad覺r. Bunlar Milas ile Ayd覺n ilinin S繹ke il癟esi s覺n覺rlar覺 dahiline yay覺lan Bafa G繹l羹 ile K繹yceiz il癟esindeki K繹yceiz G繹l羹'd羹r. nemli 羹癟 akarsuyu ise ine ay覺 (Yataan'dan ge癟erken Yataan ay覺), Esen ay覺 (Seki beldesinden ge癟erken Seki ay覺) ve Ortaca-Dalaman aras覺nda yer alan ve bu iki il癟e aras覺nda s覺n覺r olarak kabul edilen Dalaman ay覺'd覺r.

Ula覺m

襤lin 繹nemli limanlar覺 Bodrum, Marmaris, Fethiye ve G羹ll羹k'tedir. Ayr覺ca ilde iki de havaalan覺 (Bodrum-Milas ve Dalaman) bulunmaktad覺r.

Ekonomi

End羹stri

襤lin Yataan il癟esinde Yataan Termik Santral覺, Yenik繹y'de Yenik繹y Termik Santral覺, Kemerk繹y'de Kemerk繹y Termik Santral覺 vard覺r.

襤lin maden yataklar覺 zengindir. Bu sekt繹rde Yataan linyit rezervleri ve Fethiye krom yataklar覺 ilk kalemde say覺labilir. Mula ayr覺ca 繹nemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik 羹retim tesisleri d覺覺nda sanayiye d繹n羹k b羹y羹k giriimler bulunmamaktad覺r. Ekonomi 繹zellikle turizm ve tar覺ma dayal覺d覺r. Ayr覺ca Dalaman il癟esinde Ka覺t Fabrikas覺 (eski ad覺 SEKA, yeni ad覺 MOPAK) bulunmaktad覺r.

Tar覺m ve hayvanc覺l覺k

Mula ili tar覺msal 羹r羹nlerinin 癟eitlilii ile dikkati 癟eker. T羹rkiye'de ar覺c覺l覺覺n en 繹nemli merkezlerinden biridir. Y繹rede hem ar覺 hem de 癟am bal覺 bulunmaktad覺r. Marmaris il癟esi 癟am bal覺 ile 羹nl羹d羹r. Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan il癟elerinde yayg覺n bir ekilde narenciye tar覺m覺 (portakal, limon, mandalina, greyfurt) yap覺lmaktad覺r. zellikle Marmaris-K繹yceiz hatt覺na 繹zg羹 bir dier 羹r羹n g羹nl羹k aac覺ndan elde edilen ve parf羹meride ile eczac覺l覺kta kullan覺lan s覺la ya覺d覺r. Zeytincilikte il genelinde gelimitir.

Turizm

Dalaman, Fethiye, Marmaris, Dat癟a ve Bodrum gibi tatil b繹lgeleri ile d羹nyaca tan覺nan Mula, 2007 y覺l覺 Ocak-Eyl羹l d繹neminde, 2006'n覺n ayn覺 d繹nemine g繹re turist say覺s覺n覺 % 9 artarak 2 milyon 285 bin 258 kii a覺rlam覺t覺r..

Ayr覺ca Dalamanda askeri ve sivil havaalan覺 bulunmaktad覺r. Bu havaalan覺n y覺ll覺k 10 milyon kapasiteli d覺 hatlar terminalinin bulunmas覺 yurtd覺覺ndan ula覺m i癟in de 繹nemli bir imk璽n salar.

襤dari

2010 TUIK verilerine g繹re merkez ilceyle beraber ilimizde 12 ilce, 49 belediye ve 396 k繹y vardir.
 

Mula (merkez)
Bodrum
Dalaman
Dat癟a
Fethiye
Kavakl覺dere
K繹yceiz
Marmaris
Milas
Ortaca
Ula
Yataan
Mula, Mula ilinin merkezi olan ehirdir.

Mula; denizden 670 m y羹kseklikte, 羹st羹 d羹z bir kaya k羹tlesi ekliyle ilgin癟 bir g繹r羹n羹me sahip olan Hisar Da覺'n覺n eteklerinde kurulmu 61.000 n羹fuslu bir kent merkezidir. Daha yak覺n ge癟mie kadar sanayisi veya baka bir ilek sekt繹r羹 bulunmayan son derece sakin k羹癟羹k bir idari merkez konumunda iken, son y覺llarda Mula niversitesi'nin getirdii canl覺l覺kla kentsel alan Mula Ovas覺'na h覺zla yay覺lmaktad覺r.

Mula ovas覺, Mentee kalker platosunda Neojen 癟a覺nda olumu depresyon lar覺n sonradan karstlamas覺yla olumu 癟anak eklindeki 癟ukurluklardan biridir. Mula ovas覺na benzer jeolojik yap覺ya sahip komu ovalar Yeilyurt, Ula, G羹laz覺, Yerkesik, Akkaya, amk繹y, Yenice ovalar覺d覺r. Mula ovas覺 Karada, K覺z覺lda, Masada覺 ve Hamursuz Da覺 (tepesinde Hamursuz Dede'nin yat覺r覺 bulunmaktad覺r) ile 癟evrelenmi olup, ehir s覺rt覺n覺 dayad覺覺 Hisar Da覺'ndan hareketle, 繹ncelikle ova y繹n羹nde, k覺smen de solunda 襤zmir yolu 羹zerinde yer alan Ak癟aova k繹y羹 ve sa覺nda Karabalar Yaylas覺'na bakan D羹erek mahallesi hatlar覺nda gelimektedir. D羹erek'in kurulduu yama癟lar覺n gerisinde rak覺m h覺zla artar ve Mentee Dalar覺 silsilesi i癟inde yer alan Y覺lanl覺 Da覺 2000 metreye ula覺r.

Mula iline bal覺 turistik merkezlere ve deniz k覺y覺s覺na varmak isteyen ziyaret癟ilerin bazen kenar覺ndan ge癟mekle yetindii, asl覺nda ilgin癟 繹zellikleri bulunan bir kenttir. Geleneksel evler dokusu, b羹ryan kebab覺, ekili d繹 dolmas覺, 癟覺t覺rm覺k helvas覺 gibi 繹zg羹n yemekleri, b繹lge kaynakl覺 癟ok say覺da arkeolojik eserin yan覺 s覺ra zl羹ce K繹y羹 Kakl覺catepe'de ortaya 癟覺kar覺lan 9 milyon y覺ll覺k hayvan ve bitki fosillerinin sergilendii Mula M羹zesi, Karabalar Yaylas覺nda y羹zy覺llard覺r 覺覺k dememi bir zemini 繹rten dev aa癟lar覺n alt覺ndaki Keyfotura覺 ve Narl覺 kahveleri, ayd覺n ve konuksever halk覺 g羹癟l羹 turistik arg羹manlar oluturmaktad覺r.
1 Tarih i癟inde Mula ehri
2 Mula evleri 2.1 T羹rk evleri
2.2 Rum evleri
Tarih i癟inde Mula ehri

Mula ehri, eski zamanlardan beri kadim medeniyetlere ev sahiplii yapm覺 ve her devirde 繹nemini korumu bir ehirdir. 襤slam hakimiyetinden 繹nceki medeniyetler taraf覺ndan Karya, 襤slam hakimiyeti sonras覺nda da Mentee ismini alan b繹lgenin merkezi konumundaki Mula'n覺n ismini nerden ald覺覺 konusu a癟覺k deildir. Evliya elebi, Seyahatnamesinde Mula ismi konusunda unlar覺 yazm覺t覺r:
Sene () tarihinde b羹y羹k bir sava olmu ve Rum keferesinin elinden Mentee Olu Darahikey Veziri Mul覺 Bey fethetmitir. Mul覺 Bey Mahan memleketinde Hz. Muhammed (SAV)i r羹yas覺nda g繹r羹p daha sonra uleman覺n huzurunda 襤slamiyeti kabul etmitir. Mula Kalesini fethettikten sonra ise bu ehrin ismi Mula diye an覺lmaya balanm覺t覺r. Fars癟a'da Mu kafir anlam覺na gelmektedir. Mul覺 Bey M羹sl羹man olduktan sonra bir 癟ok hizmetler yapm覺 ve bir 癟ok gazaya kat覺lm覺t覺r.[1]
Evliya elebi Mula isminin kayana覺n覺 bu ekilde yazsa da bu bilgiler dorulanamam覺t覺r. B羹y羹k olas覺l覺kla Mula ismi, antik 癟adaki ismi olan Mobolla'n覺n bozulmas覺yla ortaya 癟覺km覺t覺r. Mobolla ismi daha sonraki T羹rk hakimiyeti s覺ras覺nda Mogola olsa da[2] 1307 (m. 1889) Ayd覺n Vilayeti Salnamesinde ise Mobella olarak belirtilmektedir.[3]

Mula'da ilk yerleimlerin ne zaman balad覺覺 hakk覺nda 繹nemli bir bilgi yoktur. Fakat kentin eskiden 襤癟 Karya olarak adland覺r覺lan b繹lgede yer ald覺覺 bilinmektedir. Karya'n覺n M..2000'de Hititlerce de bilinen bir medeniyet olduu g繹z 繹n羹ne al覺n覺rsa Mula'da yerleimin bu tarihlere kadar geriye gittii s繹ylenebilir. Baz覺 kaynaklarda da bu b繹lgeye ilk yerleenlerin Hititler olduu yaz覺l覺d覺r. S覺ras覺yla Frig, Lidya, Pers, Makedon, Bergama Krall覺覺 ve Roma hakimiyetini yaayan kent, Mentee Bey taraf覺ndan 1284'de al覺nms覺yla ilk defa T羹rk hakimiyetine girdi.

Y覺ld覺r覺m Beyaz覺d taraf覺ndan 1391'de Osmanl覺 haimiyetine giren Mula'daki bu ilk Osmanl覺 hakimiyeti ge癟ici olmu, 1402'de Timurun hakimiyetine ge癟mi ve nihayetinde 1425 y覺l覺nda 2. Murat devrinde tam anlam覺yla Osmanl覺 devletine balanm覺t覺r. Kentin siyasi 繹nemi Osmanl覺 devrinde daha da artm覺t覺r 癟羹nk羹 Mentee Beylii devrinde bu b繹lgenin y繹netim merkezi Milas iken, Osmanl覺 devleti bu yeni sanca覺n y繹netim merkezi olarak Mula'y覺 se癟mitir.

1. D羹nya Sava覺'ndan yenik 癟覺kan Osmanl覺 襤mparatorluu topraklar覺 襤tilaf Devletleri taraf覺ndan payla覺l覺nca Mula 11 May覺s 1919 tarihinde 襤talya taraf覺ndan igal edildi. Anadolunun igali s覺ras覺nda Mula'da Kocahan Mitingi d羹zenlenmi ve t羹m Anadolu ehirleri gibi Mulan覺n da bu igallere direnecei ilan edilmitir. Bunun 羹zerine kentte Vatan M羹dafaa Cemiyeti, Serdenge癟tiler M羹frezesi, Mula Kuvayi Milliyesi gibi direni komiteleri kurulmutur. 1920'de Ankara'da a癟覺lan 1. D繹nem meclisine 6 milletvekili g繹nderen kent 襤talyanlar覺n kentte fazla etkin olmamas覺ndan yararlanarak Menderes boyunca balayan Yunan igaline kar覺 kurulan direni faaliyetlerine kat覺lm覺t覺r. Ege'de 57. T羹menden kalanlarla birleen g繹n羹ll羹ler, Ayd覺n 癟arp覺malar覺nda d羹mana a覺r kay覺plar verdirmilerdir. Ege illeri aras覺nda Mula igal s覺ras覺nda en fazla ehit veren il olmutur. 襤癟 durumun kar覺覺kl覺覺, Yunanl覺lar ve igal ettii y繹relerde ekonomik egemenlik kurma d羹羹ncesine dayanan 襤talyan politikas覺n覺 Mula halk覺 igal s羹resince kurnazca deerlendirmi, iki ate aras覺nda kalmaktan kurtulmu. Anadolu'daki durumun k繹t羹ye gittiini anlayan 襤talya, 2. 襤n繹n羹 Zaferi kazan覺ld覺ktan sonra 羹lkesindeki i癟 siyasal dalgalanmalar覺n覺 繹ne s羹rerek 5 Temmuz 1921'de Mula'dan ayr覺lm覺t覺r.

Mula evleri
 

Saburhane semtinde eski bir sokak
Mula evleri; tasar覺mlar覺, ahap i癟ilikleri, tavan ilemeleri ve ehrin sembol羹 haline gelmi bacalar覺 ile T羹rk geleneksel mimarisinde 繹zg羹n bir model oluturmaktad覺r. Genelde iyi korunmulard覺r. Geleneksel mimariden dorudan esinlenmi yeni yap覺lar覺n da Mula b繹lgesinde halen dier b繹lgelerimize k覺yasla daha fazla ina edildii s繹ylenebilir. Bunda kentin y羹ksek eitim ve yerel uur d羹zeyi ile y繹renin turistik bir b繹lge olmas覺n覺n etkileri bulunmaktad覺r. Kent merkezinde 繹zellikle Hisar da覺 eteklerine doru younlaan eski Mula evleri, Karabalar Yaylas覺'ndaki Karabalar mahallesi ve Y覺lanl覺 Da覺 yamac覺ndaki D羹erek mahallesi evleri ile bir arada ele al覺nabilir.

'Hayat' olarak adland覺r覺lan a癟覺k 繹n sofalar, kuzulu kap覺 olarak adland覺r覺lan avlu girileri, ocaklar, bacalar, uzun ve geni sa癟aklar, tavan s羹slemeleri, ahap s羹slemeli verandalar, duvarlara g繹m羹lm羹 dolap bi癟imli banyolar Mula evlerinin tipik 繹zellikleri aras覺ndad覺r. B羹y羹k 癟ounluu avlulu ve iki katl覺d覺r. Baz覺lar覺nda hayat b繹l羹m羹 sonradan kapat覺lm覺t覺r. Yak覺n devirde ina edilen evlerde ise, 'hayat' dorudan kapal覺 olarak yap覺lmaktad覺r.

Genel 繹zellikleri, b羹t羹n T羹rk evlerinde olduu gibi, aile mahremiyeti anlay覺覺n覺n bir 羹r羹n羹 olarak i癟e d繹n羹k olmalar覺d覺r. zellikle zemin katlar覺nda sokaa penceresi olan ev yok denecek kadar azd覺r. Buna kar覺l覺k avluya bakan pencerelerin 癟okluu dikkat 癟eker ve a癟覺k, yar覺 a癟覺k yaam mek璽nlar覺yla, geni sa癟aklarla zenginletirilir. Bu nedenle, 繹n cephe 繹zellii avlu taraf覺ndan ortaya 癟覺kt覺覺ndan, manzara ve g羹ne hakimiyetini de dengelemek 羹zere, evler parsellerin yukar覺 k繹elerine ve kuzeye sa覺r, g羹neye a癟覺k olarak yerleirler.

Plan tipleri, 'hayat' ile bunun etraf覺nda yer alan odalar覺n bulunduklar覺 konuma ve 羹st kata 癟覺kan merdivenin yerine g繹re deiiklikler g繹sterir. zerlerinde yer ald覺klar覺 parsellerin bi癟imi ve komu binalar覺n konumu da planlar覺n oluumunda etkili olabilmektedir. Ancak, genel hatlar覺yla merdivenlerin, sofa i癟indeki yerlere g繹re ortadan ve yandan merdivenli tipler olarak s覺n覺flama yapmak da m羹mk羹nd羹r.

Ortadan merdivenlerde, 羹st kata 癟覺k覺 binay覺 simetrik olarak ikiye ay覺rd覺覺 gibi, farkl覺 ekillerde de b繹lebilir. Ancak her iki durumda da yayg覺n olan uygulama, merdivenin geriye doru sokulan bir orta sofadan 癟覺kmas覺 ve binan覺n arka duvar覺na yaslanm覺 olmas覺d覺r. Merdiven ahapt覺r. Alt覺 depo olarak kullan覺l覺r. Her iki yan覺nda simetri hakimse birer veya ikier oda yer al覺r. 'Hayat'a odalara girite 45 dereceli k覺r覺lmalar bulunur. 'Hayat' avlu cepheleri boyunca uzand覺覺 gibi, sadece merdivenin a癟覺ld覺覺 ve oda girilerinin bulunduu orta k覺s覺mda da yer alabilir. Bu tiplerde de yayg覺n olan uygulama orta sofan覺n bina cephe hatt覺n覺n ilerisine doru begen ekilde 癟覺kma yapmas覺d覺r. Ortadan 癟覺kan merdivenin yap覺 k羹tlesine simetrik olarak ay覺rmad覺覺 durumlarda ise, 'hayat'覺n bir taraf覺nda odalar yer almakta, dier taraf覺nda ise yine bu b繹l羹m羹n devam覺 olan yar覺 a癟覺k bir mek璽n bulunmaktad覺r. Genellikle, avluya bakan cephelerinde boydan boya 'hayat' bulunan evlerde ise, 羹st kata merdivenle 癟覺k覺l覺r. 'Hayat'覺n genilii binan覺n yan覺ndan 癟覺kan merdivenin iki kolunun genilii ile uyum i癟indedir. Odalar 'hayat'覺n gerisinde ve yap覺n覺n arka duvar覺na yap覺lm覺 olarak yan yana s覺ralan覺rlar. Her biri dorudan 'hayat'a a癟覺l覺r.

Sokaktan evlere kuzulu kap覺lardan girilir. Bu kap覺 geni iki kanad覺 olan ve bunlardan genellikle girie g繹re sa taraftakinin i癟inden ikinci bir k羹癟羹k kap覺 a癟覺lan, 2.30 m. y羹kseklikteki avlu duvar覺n覺n y羹kseklii ile orant覺l覺, 癟ounun 羹zerinde k羹癟羹k iki tarafa meyilli. kiremit 繹rt羹l羹, ahap 癟at覺s覺 bulunan kap覺lard覺r.

Avlular, y覺l覺n yedi sekiz ay覺 boyunca yaan覺lan, evin kapal覺 mek璽nlar覺 ve 'hayat'lar覺yla kullan覺m b羹t羹nl羹羹 i癟inde olan, genellikle kayrak ta覺 ile kapl覺 bir 癟ou havuzlu i癟 bah癟eler eklindedir, Duvarlara yak覺n yerlerde aa癟lar yer almaktad覺r. Evin bir duvar覺na bitiik olarak veya yar覺m bir konumda tek katl覺 m羹temilat bulunur. M羹temilat i癟inde evin as覺l mutfa覺, oca覺, kileri ve bazen de banyo yer al覺r. Ayr覺ca, temiz su havzalar覺 da bu binan覺n i癟inde veya d覺覺ndad覺r.

Yap覺lar genellikle ta veya ikinci derecede ahapt覺r. T羹m ta覺y覺c覺 duvarlar, avlu duvarlar覺, 繹zellikle zemin katlar kire癟 harc覺, k覺rma-moloz ta duvarlarla ina edilmitir. at覺 繹rt羹s羹 olarak alaturka kiremit kullan覺l覺r. at覺 d覺覺nda duvar 羹stleri, ocak 癟覺k覺nt覺lar覺n覺n baca halinde darald覺覺 girintilerin 羹stleri de yamurdan korunacak t羹m 癟覺k覺nt覺lar bu kiremitle 繹rt羹l羹d羹r. Ayr覺ca, bug羹n Mula'n覺n sembol羹 olarak kabul edilen karakteristik bacadan alaturka kiremitlerle yap覺lan kendine 繹zg羹 bir apka ile kapat覺lm覺t覺r.

Mula evlerini, temel olarak ikiye ay覺rmak m羹mk羹nd羹r :

T羹rk evleri

zellikle Hisar Da覺 eteklerine doru yay覺lm覺 olan bu evler, kentsel sil羹eti k覺rm覺z覺 kiremit 癟at覺 beyaz duvar ve 羹zerlerinden taan yeil aa癟lar 羹癟l羹s羹 ile oluan armonisi i癟inde, geleneksel dokunun 繹z羹n羹 oluturan yap覺lard覺r. Avlu i癟indeki m羹temilatlar覺yla bir kullan覺m ve form bi癟imini olutururlar. Baz覺lar覺n覺n 'hayat'lar覺 sonradan kapat覺lm覺, yak覺n devirde ina edilen baz覺lar覺nde ise bu b繹l羹m dorudan olarak yap覺lm覺lard覺r.

Rum evleri

Kentte Rum t羹ccarlar覺n覺n yerlemeye balamas覺 ile Rum aileler Konakalt覺 ve Saburhane mevkileri 癟evresinde yerleerek kendi k羹lt羹rlerine g繹re bi癟imlenen ta evleri ina etmilerdir. Bu evleri T羹rk Evlerinden ay覺ran temel 繹zellik i癟e kapanm覺 olmalar覺, avlu yerine sokakla b羹t羹nleen bir cephe ve k羹tle nizam覺 g繹stermeleridir. Dier ay覺rt edici 繹zellii ise kesme ta yap覺 olmalar覺d覺r. Eski ehrin ticaret ve zenaat merkezi Arasta mevkiinde 1895'de Rum Filivari Usta'n覺n elinden 癟覺km覺 saat kulesi de Rum n羹fusun Mula'ya yadigarlar覺ndand覺r.

Kentte halen yalar覺 100 ila 300 aras覺nda deien 400 yap覺 koruma alt覺ndad覺r ve kapsaml覺 bir restorasyon giriimi balat覺lm覺t覺r.
 

ehrin Orhaniye semtinden bir g繹r羹n羹m
Mula yemekleri & yiyecekleri

En tan覺nm覺 yemeklerin ba覺nda Mula'n覺n kendine 繹zg羹 tarhanas覺 gelir. Tarhana yaz覺n yap覺l覺r ve pencere 繹nlerine, dam ve avlulara serilip kurutulur ve k覺覺n afiyetle yenilir. Zeytin ve kurutulmu biber de Mula'da art覺k bir k羹lt羹r halini alm覺t覺r. zellikle sofral覺k zeytin Karya d繹neminden beri Mula'da 繹nemini hala korumaktad覺r. Bunlar覺n d覺覺nda Mula Merkez'in kendine 繹zg羹 yemekleri de vard覺r. Kekei de unutmamak gerekir 繹zellikle d羹羹n yemeidir onsuz yemek olmaz.

niversite kenti Mula

1992de kurulmu olan Mula niversitesi, 繹zellikle 1999 sonras覺nda, i adam覺 S覺tk覺 Davut Ko癟man覺n niversiteyi kelimenin tam anlam覺yla kanatlar覺n覺n alt覺na almas覺n覺 takiben g繹z kamat覺r覺c覺 bir h覺zla gelimitir. Yak覺n ge癟mite vefat eden S覺tk覺 Davut Ko癟man ve kurucu rekt繹r Ethem Ruhi Filal覺 (1992-2002) n覺n y繹netiminde, evvelce 30 bin n羹fuslu k羹癟羹k ve hareketsiz bir il merkezinden ibaret olan ehir, 20.000i ak覺n 繹rencinin oluturduu yeni bir topluluun yerlemesiyle b羹y羹k bir ivme kazanm覺t覺r. Mula niversitesi her y覺l a癟覺lan yeni fak羹lteleri ile daha da b羹y羹k bir 繹renci kitlesine hitap edebilir hale gelmitir ve bu da Mula'n覺n Mula Ovas覺 boyunca yay覺lmas覺n覺 ve b羹y羹mesini salam覺t覺r. Mula ili 癟ok b羹y羹k olmad覺覺ndan 繹renciler kiralar ve ev bulma konular覺nda sorun yaayabilmektedirler.

K羹lt羹rel 癟al覺malar

Mula k羹lt羹rel faaliyet a癟覺s覺ndan zengin ve 繹rencilerin faaliyeleriyle giderek daha da zenginleen bir ehirdir. Mula niversitesi, Belgesel sinemac覺lar birliinin s繹zl羹 tarih 癟al覺malar覺, Mula Sanatseverler Dernei, Duvar Sahnesi Sanat Topluluu ve Mula niversitesi Tiyatro Topluluu gibi daha bir癟ok grup ve topluluklar ehirdeki k羹lt羹r potansiyelini artt覺rmaktad覺r.

襤klimi ve corafyas覺

Mula ili Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktad覺r.Mula ilinin i癟inde bulunduu Mentee Y繹resi'nde dalar denize paralel uzanmaktad覺r. 800 m. y羹kseklie kadar olan alanlarda As覺l Akdeniz 襤klimi ve daha y羹ksek alanlarda Akdeniz Da 襤klimi hissedilir. Maksimum-minimum s覺cakl覺k deerleri, nemlilik, ya覺 miktar覺 ve hakim r羹zgar y繹nleri yerel corafi koullara g繹re deimektedir.Metrekare'ye 1000 mmden fazla ya覺 alan Mula, orman oran覺 bak覺m覺ndan T羹rkiye'nin en zengin olan illerinden bir tanesidir. Ne var ki ya覺lar覺n b羹y羹k 癟ounluu k覺 mevsiminde d羹er ve yaz kurakl覺覺 belirgindir. Dalar覺n denize paralel uzanmas覺n覺n ve y羹kseltinin bu y繹rede Ege B繹lgesi'nin genelinin aksine daha fazla olmas覺n覺n dier bir sonucu olarak ula覺m dou-bat覺 y繹n羹nde zorla覺r ve n羹fus seyrekleir.

Yak覺n 癟evre

Mula Merkez il癟esine bal覺 ve belediyesi bulunan 4 yerleim merkezi (belde) bulunmaktad覺r. Mula Merkez'in ayr覺ca ikisi ayn覺 ad覺 ta覺yan (Yenice) 49 k繹y羹 bulunmaktad覺r. Kentin iskelesi say覺labilecek olan Akyaka beldesi, Ula il癟esine bal覺 olsa da Mula'ya 23 km. uzakl覺kta bulunmaktad覺r.

Konaklama

Mula, konaklama a癟覺s覺ndan 癟ok zengin bir yer deildir. 襤nsanlar genelde 癟evredeki turistik il癟elerde konaklamakta, ehir merkezine uramamaktad覺rlar. Kentin 繹nemli otelleri aras覺nda 4 y覺ld覺zl覺 Tuna Hotel ve 3 y覺ld覺zl覺 襤zethan Otel, Petek Otel ve Egehan Otel bulunmaktad覺r. Bunlar覺n d覺覺nda yerel belgeli k羹癟羹k otel ve pansiyonlar da bulunmaktad覺r.